نصب درب ریلی

هدف از این مقاله این است نصب درب ریلی و در واقع نصب درب برقی صنعتی شرح دهیم ، که در این مقاله کارکرد دیپ سوییچ که بخشی از نصب درب اتوماتیک کشویی یا همان راهنمای نصب درب اتوماتیک صنعتی میباشد توضیح می دهیم و به همین طور به نوع ریست کردن ریموت در اخرمی پردازیم .

اولا باید اجناس جانبی را نصب کنیم ، و پس از نصب و راه اندازی اجناس جانبی حتما سیم کشی دستگاه را طبق نقشه ای که به ما داده اند عمل کنیم و اول موتور را خلاص کنیم ،و بعد درب کشویی را در حالت بینی قرار میدهیم .

اگر نصب چشمی ترمینال های شماره هفت ، نه و ده رافراموش کرده اید ، آنرا به وسیله ی سیم جامپردرست کنید.

عملکرد دیپ سوییچ
 • OFF OFF ( ۱و۲ دیپ سوییچ) : به این منظور میباشد که دستور به صورت دستی کنترل شده است
 • ON OFF : به این منظور میباشد که دستور به صورت نصف اتوماتیک کنترل شده است .
 • OFF ON : به این منظور میباشد که دستور به صورت اتوماتیک کنترل شده است .
 • ON ON : به این منظور میباشد که دستور به صورت اتوماتیک همیشه بسته شدن کنترل شده است
 • ON (۳ دیپ سوییح) : به این منظور می باشد که تنظیم دستگاه در حالت مجتمع است ، به این منظور پس از دستور اول دستگاه دستور بعدی نمی پذیرد تا درب ریلی یک باربه طور کامل عمل باز شدن را انجام دهد وبعد دستور بعدی یک دستور به طور کامل عمل بسته شدن درب انجام دهد
 • ON (۴ دیپ سوییچ ) : به این منظور می باشد که فلشر را فعال شود پیش از باز شدن و بسته شدن درب است
 • ON (۵ دیپ سوییچ ) : به این منظور است که بسته شدن درب ریلی فعال شود پس از دستور چشمی است
 • ON (۶ دیپ سوییچ ) : به این منظور است که بازشدن درب ریلی فعال شود پس از دستورچشمی است
 • ON (۷ دیپ سوییچ ) : به این منظور که فعال کردن سرعت عمل بازشدن و بسته شدن درب می کاهد به طور تدریجی میباشد
 • ON (۸ دیپ سوییچ ) : به این منظور که فعال شدن سرعت ارام تر عمل باز و بسته شدن در اخر حرکت درب ریلی است
 • ON (۹ دیپ سوییچ ) : به این منظور که ترمز را فعال می کند
 • ON (۱۰ دیپ سوییچ ) : به این منظور که باعمل باز شدن درب فلشر سریع تر عمل میکن
روش شناسایی کورس درب ریلی

برای این هدف حتما درب را در حرکت میانی بگذارید ودستور Close را انجام دهید . در این موقع درب به سوی بسته شدن بطورارام تر حرکت میکند و سپسدرب با سرعت بیشتر ازپیش به سوی باز شدن می رود که پس گذشت چند ثانیه با سرعت بیشتر به سوی بسته شدن درب ریلی می رود و در پایان می ایستد و Stop میکند .

روش ست کردن ریموت

برای انجام این عمل حتما این مرحله ها را باید به ترتیب انجام بدهید .

اول حتما کلید رسیور را فشار دهید تا روشن گردد چراغ رسیور وسپس فشار را از کلید بردارید .

بعد حتما کلید ریموت را برای ۱۰مدت زمان ثانیه فشار دهید و بعد فشار را بردارید و در پایان مرحله حتما باید مدت زمان ۱۰ ثانیه بایستید تا ذخیره شود .